پروژه اداری فومن شیمی

•کاربری : اداری شرکت فومن شیمی

آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان بخارست هشتم

۴۰۰۰

متر مربع

۱۴۰۱

تاریخ پایان

۱۳۹۸

تاریخ شروع

مراحل مختلف پروژه

گالری پروژه

توضیحات تکمیلی پروژه

•کاربری : اداری شرکت فومن شیمی • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان بخارست هشتم

در این قسمت باید توضیحات تکمیلی پروژه وارد شود. مراحل و نحوه اجرا.

اگر از کار ما خوش‌تان آمد با ما در تماس باشید